Darmowa wysyłka ∙ Muzealna jakość ∙ Plakaty od 55 PLN ∙ Na co czekasz?! ∙ Muzealna jakość ∙ Plakaty od 55 PLN ∙ Darmowa wysyłka ∙ Muzealna jakość ∙ Plakaty od 55 PLN ∙ Darmowa wysyłka ∙ Muzealna jakość ∙ ✌🏻 ∙ Darmowa wysyłka ∙ Store Poster ∙ Plakaty od 55 PLN ∙ Darmowa wysyłka ∙ Muzealna jakość ∙ Plakaty od 55 PLN ∙ Darmowa wysyłka ∙ Kocham Cię Maja ∙ Plakaty od 55 PLN ∙ ✌🏻 ∙ Muzealna jakość ∙ Plakaty od 55 PLN ∙ Darmowa wysyłka ∙ Muzealna jakość ∙ Plakaty od 55 PLN ∙ Darmowa wysyłka ∙ Muzealna jakość ∙ Plakaty od 55 PLN ∙ Darmowa wysyłka ∙ Muzealna jakość ∙ Plakaty od 55 PLN ∙ Darmowa wysyłka ∙ Muzealna jakość ∙ Plakaty od 55 PLN ∙ Darmowa wysyłka ∙ Muzealna jakość ∙ Plakaty od 55 PLN ∙ Darmowa wysyłka ∙ Muzealna jakość ∙ Plakaty od 55 PLN ∙ Darmowa wysyłka ∙ Muzealna jakość ∙ Plakaty od 55 PLN ∙ Darmowa wysyłka ∙ 1 ∙ 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 5 ∙ 8 ∙ 13 ∙ 21 ∙ 34 ∙ 55 ∙ 89 ∙ 144 ∙ 233 ∙ Plakaty od 55 PLN ∙ Darmowa wysyłka ∙ Muzealna jakość ∙ Plakaty od 55 PLN ∙ Darmowa wysyłka ∙ Muzealna jakość ∙ Plakaty od 55 PLN ∙ Darmowa wysyłka ∙ Muzealna jakość ∙ Plakaty od 55 PLN ∙ Darmowa wysyłka ∙ Muzealna jakość ∙ Plakaty od 55 PLN ∙ Darmowa wysyłka ∙ Muzealna jakość ∙ Plakaty od 55 PLN ∙ Darmowa wysyłka ∙ Muzealna jakość ∙ Plakaty od 55 PLN ∙ 

Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Store Poster w ramach serwisu dostępnego w domenie storeposter.pl (zwanego dalej „Sklepem”).

2. Sklep prowadzony jest przez Store Co. Ariel Jędrzejczak, ul. Wendy 10a/14, 70-655 Szczecin, NIP 8513226127, zwanego dalej ,,Administratorem”.

3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – https://storeposter.pl; e-mail – hej@storeposter.pl; adres korespondencyjny – Store Poster, ul. Wendy 10a/14, 70-655 Szczecin.

4. W celu korzystania z serwisu storeposter.pl, składania zamówień bądź korzystania z usług niezbędne jest posiadanie komputera bądź innego urządzenia, posiadającego dostęp do Internetu oraz wyposażonego w oprogramowanie służące przeglądaniu i korzystaniu ze stron www, a także dostęp do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany podczas rejestracji albo podczas składania oferty zakupu bez logowania przez Klienta.

2. Definicje

1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.storeposter.pl, prowadzący sprzedaż produktów na odległość;

2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią pkt 3 Regulaminu;

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący we własnym imieniu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

4. Dni robocze- dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy;

5. Regulamin- niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania produktów oferowanych przez Sklep.

3. Klienci

1. Klientami Sklepu storeposter.pl mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych a także osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, dokonujące zakupu w Sklepie.

2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wiążących go postanowień Regulaminu.

3. Klient może złożyć ofertę zakupu bez dokonania rejestracji lub logowania.

4. Korzystanie ze Sklepu

1. W Sklepie publikowane są informacje o plakatach oraz innych dekoracjach wnętrz, w tym o ich cenie i możliwości ich zakupu.

2. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami wyrażonymi w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

3. Klient może składać zamówienie 24 godziny na dobę.

5. Składanie zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia Klient powinien

a) dodać do koszyka produkt,
b) wskazać adres do przesyłki wraz z podaniem adresu e-mail oraz numeru telefonu,
c) wskazać rodzaj dostawy,
d) wybrać metodę płatności,
e) zatwierdzić zapoznanie się z treścią regulaminu,
f) wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji,
g) a następnie dokonać zakupu poprzez użycie przycisku ,,Kupuje i płacę”.

2. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Administratora przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta. Administrator zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności danych wskazanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W celu wyjaśnienia wątpliwości Administrator niezwłocznie kontaktuje się z Klientem.

3. W przypadku gdy części produktów objętych zamówieniem nie jest dostępna Sklep niezwłocznie informuje o tym Klienta, który może całkowicie anulować zamówienie lub zlecić realizację dostępnej części zamówienia.

4. Klient otrzymuje zakupiony przedmiot wraz odpowiednim dowodem zakupu, formularzem odstąpienia od umowy oraz pouczeniem w zakresie przysługujących mu praw, za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres dostawy. Formularze stanowią załącznik nr 1 oraz 2 do niniejszego Regulaminu.

5. Na życzenie Klienta Sklep może wystawić fakturę VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych takich jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby, numer NIP, numer zamówienia oraz adres korespondencyjny, które są niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury.

W sprawie wystawienia faktury VAT do zamówienia uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem mailowym: hej@storeposter.pl

6. Płatność

1. Sklep oferuje możliwość dokonania zapłaty kartą kredytową, przelewem, BLIKiem oraz Apple Pay za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności – spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80–280, KRS: 0000227278..

2. Termin na wykonanie płatności wynosi 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia do realizacji.

3. Realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Administratora potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatność.

4. Umowę uważa się za zawartą z chwilą dokonania płatności przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

7. Dostawa

1. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży jest miejsce, w którym zamówienie zostanie odebrane (a w razie wątpliwości miejsce, w którym zamówienie powinno zostać odebrany według wskazania Klienta).

2. Zamówiony towar wysyłany jest na wskazany przez Klienta adres w terminie 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania pełnej kwoty zamówienia.

3. Wszystkie przesyłki dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. Klient może skorzystać z:

a) darmowej dostawy do paczkomatu InPost
b) płatnej dostawy pod wskazany adres za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. Koszt płatnej dostawy pod wskazany adres wynosi 20 zł oraz jest doliczany do wartości zamówienia.

4. Koszt przesyłki wskazany w pkt 7.3 i 4.2 nie dotyczy przesyłek zagranicznych, których koszt ustalany jest indywidualnie z klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.

5. Klient powinien dokonać sprawdzenia stanu Zamówionego towaru w obecności kuriera, niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić wraz z kurierem odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Sklep.

6. Administrator nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie. W takiej sytuacji Sklep zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Zamówionego towaru.

8. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku niezgodności zamówionego towaru z umową bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości po stronie Sklepu Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres pomoc@storeposter.pl.

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres e-mail Klienta, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (numer zamówienia oraz datę transakcji), a także przedmiot i przyczynę reklamacji. Kupujący, który korzysta z reklamacji wadliwego towaru, jest obowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres Administratora.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Administrator zwraca się do Klienta na wskazany przez niego w reklamacji adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Konsument ma prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania w sytuacji gdy rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy.

6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w stosunku do sposobu wskazanego przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia jego roszczeń.

7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Gdy wymiana produktu okaże się możliwa, Administrator powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Administratora zwrotu tego produktu od Klienta.

10. Konsument, w przypadku ewentualnego sporu z Administratorem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń tj. przykładowo: pomocy miejskiego albo powiatowego rzecznika konsumentów, pomocy organizacji konsumenckich, polubownych sądów konsumenckich lub mediacji. Więcej informacji dotyczących pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń Konsument może znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, pod adresem: https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php wyszukiwarka właściwych miejscowo dla Konsumenta instytucji udzielających pomocy konsumenckiej znajduje się pod adresem: https://uokik.gov.pl/kontakt.php .

11. Administrator rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji Administrator powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.

12. Prawa opisane w niniejszym punkcie są ograniczone wobec Klientów dokonujących zakupów jako przedsiębiorcy.

9. Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Konsument weszła w posiadanie rzeczy. Aby 14 dniowy termin został zachowany, należy złożyć pisemne oświadczenie przed upływem wskazanego terminu.

2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który dołączany jest przez Sklep do wysłanego produktu, a także którego wzór znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Store Poster, ul. Dembowskiego 27/20, 71-535 Szczecin lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument dokonuje zwrotu na własny koszt.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sklep zwraca Konsumentowi pełną kwotę otrzymanych od niego płatności, jednak w przypadku gdy Konsument wybrał inną metodę dostawy niż paczkomat InPost, Sklep nie zwraca kosztów dostawy przesyłki.

6. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób jak sposób zapłaty – chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu.

7. Sklep może wstrzymać się od zwrotu płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument zobowiązany jest do zwrotu rzeczy bez śladów jej użytkowania. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Przepisy końcowe

1. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Kupującego pod zakładką regulamin. (https://storeposter.pl/regulamin/).

2. Regulamin stanowi integralną część zawieranej przez Administratora oraz Klienta umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).

4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego Regulaminu. Do transakcji dokonanych przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu zastosowanie mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

5. Wszelkie kwestie sporne za zgodą Konsumenta, rozwiązywane są na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektorami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

6. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem: 1 czerwca 2019 roku.

Dodaję plakat...
  • Twój koszyk jest pusty 🤔